Styrdokument

Ändamål

Fonden för Psykisk Hälsa är en ideell förening som grundades den 27 januari 1993 för ändamålet att samla in medel till forskning inom hela det psykiatriska området. Vi delar ut forskningsmedel en gång per år. Summan varierar beroende på hur mycket vi får in i medlemsavgifter och gåvor.

Relaterade dokument

Integritetspolicy

Fonden för psykisk hälsa är personuppgiftsansvarig och följer aktuell lagstiftning för inhämtning, lagring och användning av personuppgifter från medlemmar och gåvogivare.

Relaterade dokument

Etiska riktlinjer

Fonden för Psykisk Hälsas värdegrund utgår från Deklarationen om de mänskliga rättigheterna och bygger på övertygelsen att alla människor har lika värde samt samma rättigheter, skyldigheter och ansvar. Läs mera i Fonden för Psykisk Hälsas etiska riktlinjer.

Relaterade dokument

Styrelsen och arbetsordningen

Fonden för Psykisk Hälsas styrelse arbetar ideellt. Läs presentation av styrelsen här. Styrelsens verksamhet regleras i den arbetsordning som du kan ta del av nedan.

Årsredovisningar

Nedan kan du läsa Fonden för Psykisk Hälsas årsberättelser från de senaste åren.

Relaterade dokument

Årsmötesprotokoll

Nedan kan du läsa årsmötesprotokollen från våra årsmöten.

Relaterade dokument

Insamling

Fonden har av Svensk Insamlingskontroll godkänts till att använda ett 90-konto för insamlade medel. Anvisningar för 90-konto kan läsas nedan. Fonden för psykisk hälsa samlar in medel med syfte att fördela dessa till olika forskare inom de psykiatriska/psykologiska verksamhetsområdena, framförallt till yngre forskare samt till att på olika sätt arbeta mot stigmatisering. 

Du kan läsa mer om Fonden för Psykisk Hälsas insamlingsformer nedan, samt i fondens stadgar.

Relaterade dokument

Förvaltning av fonder och aktier

Fonden för Psykisk Hälsa får i vissa fall värdepapper i olika former som gåvor eller genom arv. Fonden för Psykisk Hälsa förvaltar inte värdepapper som har tillfallit fonden genom gåvor eller arv, därför har styrelsen beslutat att dessa ska försäljas i anslutning till när detta sker.

Relaterade dokument

Uppförandekod, styrelsen och generalsekreterare/ordförande

En uppförandekod är riktlinjer för hur en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt eller miljömässigt riktigt sätt.

Relaterade dokument

Krishanteringsstrategi

Varumärket för Fonden för Psykisk Hälsa är viktigt för organisationen. Krishantering handlar i första hand om att skydda varumärket.

Relaterade dokument

Jävsregler

Jävsregler tillhör de mest centrala reglerna i organisationen och syftar till att garantera ett objektivt och opartiskt handlande från organisationens sida.

Relaterade dokument

Effektrapporter till Giva Sverige

Giva Sverige är en branschorganisation som genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd i insamlingsfrågor vill öka förtroendet och förutsättningarna för insamling till goda ändamål. För Giva Sveriges medlemsorganisationer, såsom Fonden för Psykisk Hälsa, är det obligatoriskt att följa Giva Sveriges kvalitetskod.

Relaterade dokument

Anställda och ambassadörer

Fonden för Psykisk Hälsa har en administratör anställd på deltid. Samtliga i fondens styrelse arbetar ideellt. Det vetenskapliga rådet genomför sina bedömningar av forskningsmedel inom ramen för sina respektive tjänster. Fonden för Psykisk Hälsas ambassadörer har ett ideellt engagemang för fondens arbete för större öppenhet och mot stigmatisering av psykisk ohälsa. Ambassadörernas arbete beskrivs i nedanstående dokument. 

Relaterade dokument