Psykisk hälsa – En rättighet åt alla!

Vi vill att alla människor ska ha rätt till psykisk hälsa.

Fonden för Psykisk Hälsa är en ideell förening som grundades 1993 och bidrar till forskning inom det psykiatriska, psykologiska och suicidpreventiva området. Vi har ett registrerat 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och vi är medlemmar i Giva Sverige.

Vår vision: Psykisk hälsa är en rättighet åt alla

Enligt WHO innebär psykisk hälsa ett tillstånd där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klarar av vanliga påfrestningar och kan bidra i samhället som hen lever i. Vår vision är att alla människor, i alla åldrar, ska ha samma rättigheter till psykisk hälsa i enlighet med WHO:s definition och de globala målen för god hälsa och välbefinnande i Agenda 2030.

Våra mål: Förebygga psykisk sjukdom, öka livskvalitet och rädda liv

Våra mål är att färre ska drabbas och att människor som lever med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning ska ha en god livskvalitet, och leva ett liv som inte förkortas på grund av psykisk sjukdom.

Vår mission: Mer forskning, ökad öppenhet och samhällspåverkan

Mer forskning

Vi vill öka forskningsanslagen inom det psykiatriska, psykologiska och suicidpreventiva området. Genom mer forskning vill vi bidra till bättre förebyggande och behandlande metoder.

Ökad öppenhet

Vi vill bidra mer kunskap om psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Genom ökad öppenhet vill vi bidra till medvetenhet om dessa vanliga tillstånd och att människor söker hjälp i tid.

Samhällspåverkan

Vi vill lyfta betydelsen av att forskning och beprövad erfarenhet alltid ligger till grund för satsningar och åtgärder för psykisk hälsa. Genom opinion och debatt vill vi bidra samhällspåverkan.