Stipendiater

Här listar vi alla forskningsprojekt som har fått anslag från Fonden för Psykisk Hälsa.

Innehåll:

2022/2023

Alvaro Carrier Ruiz – Reglering av beroende och belöning genom synergiskt dopamin och aktivin signalering

Kristina Aspvall – Ett föräldrainriktat digitalt preventionsprogram för barn med hög risk att utveckla tvångssyndrom

Maria Bragesjö – Klinisk effekt och kostnadseffektivitet av intensiv exponeringsbaserad trauma-fokuserad behandling för PTSD: en randomiserad kontrollerad studie

Maria Hedman Lagerlöf – På väg mot en effektiv behandling vid fibromyalgi: Objektiv mätning av smärtreglering hos personer som erhållit internetlevererad exponeringsbehandling

Maximilian Tufvesson Alm – LEAP2:s roll för mental hälsa och relaterade ätstörningar

Mia Asplund – Vägledd internetförmedlad KBT för dermatillomani (DTM) – en randomiserad kontrollerad studie

Michael Ioannou – Dopamin-stabiliseraren OSU6162: Fas-II studie vid bipolär depression

Sara Wallhed Finn – Läkemedelsbehandling av alkoholberoende under graviditet

Forskning rörande barn och ungas psykiska hälsa med särskilt stöd från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm

Elisabeth Paul – Effekterna av akut stress på kynureninmetaboliter hos individer med en historik av misshandel som barn med och utan en motståndskraft mot substansberoende

Josephine Savard – Perinatala faktorers longitudinella inverkan på moder och barns hälsa

Lisa Dinkler – Undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID) hos barn: samsjuklighet och etiologi

Matti Cervin – Känslobearbetning hos unga med psykiska besvär

Rebecka Keijser – Potentiella riskfaktorer för psykisk ohälsa bland ungdom och vuxna med språkstörning

Donation genom Suicide Zero särskilt riktat till forskning inom suicidprevention:

Adrian Desai Boström – Epidemiologiska studier av självmordsdödlighet och svår psykisk sjukdom bland svenska ungdomar

Alexander Kronsell – Epidemiologiska studier av elbehandling (ECT) för depression

Camilla Olsson – Suicidtankar och suicidrisk hos personer med afasi efter strokevårdens omhändertagande

Johan Bjureberg – SAFETY-projektet: Förebygga suicid genom akut behandling för barn och ungdomar

Marion Opatowski – Premenstruella störningar och risk för dödlighet

2021/2022

Alexander Rozental – Stress och arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland yrkesverksamma med ADHD

Ana Domi – En kliniskt relevant djurmodell för att studera biologiska och psykologiska faktorer av betydelse för alkoholberoende

Andreas Göteson – En genomvid associationsstudie av behandlingssvar på litium i bipolär sjukdom

Ebba du Rietz – Klarläggning av underliggande mekanismer och riskfaktorer som bidrar till åldersrelaterade sjukdomar hos individer med ADHD

Marianne Bonnert – Internet-delivered cognitive behavior therapy for anxiety related to asthma: evaluation of a novel treatment approach

Pontus Plaven Sigray – Neural plasticitet hos deprimerade före och efter behandling med psilocybin.

Sofia Kanders – En kartläggning av det dubbelriktade sambandet mellan övervikt och depression.

Therese Lindström – Parents with ADHD: parenting, stress and interventions

Forskning rörande barn och ungas psykiska hälsa med särskilt stöd från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm:

Elisabeth Nilsson Jobs – Invariant Disembedding in Autism – A twin study.

Gina Griffioen – Synaptisk konnektivitet vid autismspektrumtillstånd in vivo

Lisa Dinkler – Avoidant/restrictive food intake disorder (ARFID)-providing fundamental epidemiological knowledge on a recently recognized and debilitating condition

Mattias Strand – Betydelsen av kulturella faktorer och migrationsbakgrund för vårdsökande och behandling inom den specialiserade ätstörningsvården

Mia Asplund – Vägledd internetförmedlad KBT för trichotillomani och dermatillomani – en radomiserad kontrollerad studie

Donation genom Suicide Zero särskilt riktat till forskning inom suicidprevention:

Hanna Edberg – Intellektuella funktionsnedsättningar i en rättspsykiatrisk kontext

Max Andersson – Undersökning av biologisk bakgrund till autismspektrumtillstånd

Mikaela Syk – Immunapsykiatri – när ett felriktat immunförsvar leder till psykiatriska symtom

Sandra Tamm – Akut psykologisk sömnstabilisering för patienter med inläggningskrävande depression

Sara Wallhed Finn – Pharmacological treatment of alcohol use disorders – who, where and with which long term outcomes?

2020/2021

Mia Asplund – Vägledd internetförmedlad KBT för trichotillomani och dermatillomani – en randomiserad kontrollerad studie

Hanna Edberg – Intellectual disability in a forensic psychiatric setting

Michael Ioannou – Dopamin-stabiliseraren OSU6162: Fas-II studier vid unipolär och bipolär depression.

Johan Lundin Kleberg – Reward processing in adolescent de-pression – towards novel markers for treatment change and diagnosis.

Jonas Svensson – An in vivo PET study of the serotonin transporter – longitudinally in patients with depression and in relation to the serotonin 1B receptor in healthy individuals.

Martina Svensson – Physical activity as prevention for mental illness: predictiv factors of efficiency.

Ämma Tangen – Finns det ett samband mellan serotonintransportören 5-HTT samt serotoninreceptorn 5-HT1B och kognitiv förmåga vid depression?

Filip Ventorp – Dopaminreceptor D3 och det Mesokortikolimbiska Systemets Roll i Anhedoni och Affektiva Syndrom.

Donation genom Suicide Zero särskilt riktat till forskning inom suicidprevention: 

Cécilie Grudet – Vitamin D’s relation to inflammation and suicidal behavior.

Magnus Nilsson – Kognitiva funktioner, självkritik och attityder vid självskadebeteende.

Ada Trepci – Identification of suicide patients using a soluble biomarker.

2019/2020

Johan Fernström – Cellulär hälsa vid depression och suicid.

Andreas Göteson – Targeting synaptic dysfunction in bipolar disorder.

Stina Ingesson – Randomized controlled trial of Behavioral Self Control Training vs Motivational Enhancement Therapy for alcohol dependent patients with a goal of controlled drinking.

Nils Isacsson – Artificiell intelligens (maskininlärning) för att predicera behandlingsutfall i internetbaserad kognitiv beteendeterapi inom reguljär vård.

Alexander Lisinski – Användande av antidepressiva läkemedel i Sverige.

Cecilia Lundin – Risk för depression och ångest vid hormonell antikonception.

Maximilian Tufvesson Alm – Mekanistisk studie av indoler producerade av magtarmbakterier och dess roll för psykisk sjukdom.

Maria Åbonde Glarke – Internetbaserad Adolescent Community Reinforcement Approach för Unga Vuxna med Problematisk Alkoholkonsumtion.

Donation genom Suicide Zero särskilt riktat till forskning inom suicidprevention:

Lotfi Khemiri – Forskningsprojekt som fokuserar på hur sambanden ser ut mellan alkohol- och drogberoenden och självmordsrisk.

Cécile Grudet – Forskningsstudie som undersöker relationen mellan D-vitamin, inflammation och självmordsbenägenhet.

Sofie Westling – Projekt som undersöker patientsäkerheten och kostnadseffektiviteten i självvalda, brukarstyrda, inläggningar för personer med långvarig överhängande suicidrisk och livshotande självskadebeteende.

Inga Dennhag – Forskningsstudie som undersöker hur online-trakasserier och -mobbning påverkar ungdomars (12-19 år) depressionssymtom och självmordstankar.

Riktad donation till forskning inom bipolär sjukdom:

Mikael Landén – St Görans bipolärprojekt.

Lena Backlund – Biomarkörer för och effekter av litiumbehandling vid bipolär affektiv sjukdom.

Catharina Lavebratt – En modell för att predicera optimal litium-dos för snabbare behandlingseffekt vid bipolär sjukdom.

2018/2019

Elinor Strålin – Investigating effectiveness of CADDI – CBT for ADHD-Inattentive type. A new treatment protocol addressing the debilitating symptoms of inattention and executive dysfunction.

Kristina Aspvall – Stepped-care internet-delivered versus face-to-face cognitive behavioral therapy for children and adolescents.

Emma Veldman – Identification of biomarkers related to response to ketamine treatment of Major Depressive Disorder.

Granville Matheson – Validation and extension of a new approach for assessing neuroinflammation in psychosis patients using Positron Emission Tomography using multilevel modelling.

Lofti Khemiri – Kognitiv dysfunktion: En genetisk riskfaktor för alkoholberoende?

Mikael Hedberg – Prepulse inhibition hos schizofrena, dess koppling till kliniska karakteristiska drag, biologiska markörer, neuroavbildning samt polygena riskfaktorer.

2017/2018

Caroline Gromark – Beskrivning, behandling och långtidsuppföljning av patienter med Pediatric Acute-onset Aeuropsychiatric Syndrome (PANS).

Jenny Molin – Psychiatric inpatient care for persons with mental ill health – a nursing intervention project.

Eva Hesselmark – Kliniska symptombilder vid PANS och PANDAS – Uppföljning av en svensk patientgrupp som utretts för autoimmun genes vid psykiatriska tillstånd.

Emma Fransson – Prediktion av postpartum depression.

2016/2017

Berkeh Nasri – New approach to the treatmentof ADHD through Internet and smartphones – from impairment to improvement.

Funda Orhan – Betydelsen av immunaktivering för patofysiologin vid schizofreni.

Erik Forsell – Internet delivered Cognitive Behavior Therapy for Antenatal Depression: A Randomized Controlled Trial.

Erland Axelsson – Internetförmedlad och konventionell kognitiv beteendeterapi för hälsoångest: En randomiserad kontrollerad non-inferiority-prövning.

Kristin Feltman – Mechanisms underlying the monoamine stabilizer OSU6162 – A potential novel treatment for Alcohol Use Disorder.

Kerstin Blom – Insomni och depression – fördjupning och uppföljning av behandling.

Louise Wingård – Läkemedelsbehandling och risk för återinsjuknande vid bipolär sjukdom – en populationsbaserad kohortstudie.

Mattias Strand – Hälsoekonomiskt perspektiv på självvald inläggning – ett nytt behandlingsverktyg för patienter med långvarig ätstörningssjukdom.

2015/2016

Anna Persson – Förbättrad diagnostik och behandling av posttraumatiskt stressyndrom och samtidigt alkoholberoende hos kvinnor.

Karolin Lindberg – Interpersonellt fungerande vid anorexia nervosa före och efter behandling i en randomiserad och kontrollerad studie.

Anne-Charlotte Wiberg – Applikation för smartphone som stöd i ätstörningsbehandling.

Ämma Tangen – Har kognitiv dysfunktion samband med serotonintransportören 5-HTT och serotoninreceptorn 5-HT1B hos vuxna patienter med egentlig depression?

Erik Smedler – Om den patofysiologiska rollen av Cacna1c i psykiatrisk sjukdom.

Kristoffer Månsson – Hjärnans plasticitet efter kognitiv beteendeterapi för socialt ångest.

2014/2015

Jonas Forsman – The molecular pharmacoepidemiology of suicidality.

Joel Jakobsson – En neurokemisk strategi för att belysa betydelsen av inflammatoriska processer vid bipolär sjukdom.

Jessica Holmén Larsson – Identifiering och kvantifiering av potentiella biomarkörer i cerebrospinalvätska vid AST och ADHD.

Pontus Plavén Sigray – PET studie av dopamin D1-receptorn i relation till emotionellt och interpersonellt beteende – betydelse för psykopati?

Sindre Rolstad – Vad förorsakar kognitiv störning vid bipolärt syndrom.

2013/2014

Ullvi Båve – Jämförelse mellan ECT och dTMS av effekt och kognitiva biverkningar vid behandling av depression.

Johan Bjureberg – Internetbaserad behandling för ungdomar med självskadebeteende utan suicidavsikt.

My Frankl – Affektfobiterapi för patienter med alkoholberoende.

Maria Larsson – Kan patientens förståelse för den egna tankeprocessen påverka den anorektiska hjärnan?

Mikael Tiger – PET studies of monoaminergic systems in major depression and its treatment.