Inbjudan till Årsmöte

25 april bjuder Fonden för Psykisk Hälsa in till årsmöte i Stockholm. Kallade till årsmötet är ständiga medlemmar och årsmedlemmar som har betalat årsavgiften för 2024. Dessa har också rösträtt på årsmötet. Årsmötet sker fysiskt och direkt efter årsmötet genomförs konstituerande styrelsemöte. Kallade till konstituerande möte är den nya styrelsen och sker i särskild ordning.

Datum och tid:
Torsdagen den 25 april klockan 17:00

Plats:
The Park, Hälsingegatan 49, Stockholm

Anmälan:
Anmälan sker till info@fondenpsykiskhalsa.se eller på telefon 08-650 36 90 senast 19 april.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän samt tillika rösträknare
 6. Godkännande att årsmötet utlysts enligt stadgarna
 7. Styrelsens årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av revisionsbyrå
 11. Beslut om årsavgifter
 12. Beslut om arvode till ordförande
 13. Beslut om uppdrag och ersättning till Logogen AB
 14. Val av styrelseledamöter för tre år
 15. Val av tre representanter till valberedning för ett år
 16. Övriga frågor*

* På årsmötet får inte fattas beslut i andra än här ovan uppräknade ärenden, såvida de ej angivits i kallelsen till mötet.

Kompletterande handlingar till årsmötet:
Kallelse till årsmöte
Årsredovisning 2023
Revisionsberättelse 2023

Varmt välkommen!