Integritetspolicy

Du skall alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Fonden för Psykisk Hälsas integritetspolicy beskriver vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas i, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Fonden för Psykisk Hälsa är personuppgiftsansvarig i enlighet med denna policy och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018.

Personuppgiftsansvarig
Fonden för Psykisk Hälsa, organisationsnummer 802017-5504, S:t Eriksgatan 44, 4 tr, 112 34 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster. 

Personuppgifterna används av fonden till följande:

  • Att administrera beställda tjänster och produkter såsom att registrera medlemskap, administrera högtidsgåvor och minnesgåvor mm. 
  • Att föra statistik samt för informations- och marknadsföringsändamål.
  • Att följa upp utvecklingen av fondens verksamhet. 

Den enskilde berörde har alltid rätt att begära information om vilka uppgifter som har registrerats i registret om denne. Man har också rätt att få dessa raderade ur registret eller att begära en begränsning av användningen av uppgifterna, t ex avseende utskick i olika syften.

Det är endast personuppgiftsansvarig som har direkt tillgång till personuppgiftsregistret, då uppgifterna registreras i särskild system. För att nå personuppgiftansvarig i fonden kan kontakt ske via info@fondenpsykiskhalsa.se eller vårt kansli 08-650 36 90.

Registrerade uppgifter 
Generellt gäller att fonden följer dataskyddsförordning (GDPR). Information skall ges för varje gåvotyp eller medlemsskap på vår hemsida www.fondenpsykiskhalsa.se under rubriken ”Stöd oss”.  

Insamlade personuppgifter 
Ansvarig för att samla in och registrera personuppgifterna är den person som administrerar medlemskap, gåvo-, minnes- och tackbrev. Detta kan även ske via avtal med extern samarbetspart. 

Personuppgifterna används av den som genomför kommunikations- och eller marknadsföringsåtgärder gentemot den registrerade eller lämnar statistik till Svensk Insamlingskontroll eller Giva Sverige. Denna uppgift får inte vidaredelegeras utan förhandstillstånd av styrelsen. Publicering av personuppgifter t ex i kombination med bild på hemsidan, bl a för att presentera ambassadörer, beskyddare av fonden, större donatorer eller vinnare av fördomspris eller de som erhållit forskningsanslag sker endast efter överenskommelse med berörd person. Fonden för Psykisk Hälsas ordförande är ansvarig för denna form av publicering, bl a vad som skall puibliceras, när och hur länge.

Ansvarig för publicering av information, bl a personinformation på sociala medier, t ex Facebook, beslutas av styrelsen. Styrelsen beslutar också vilka sociala medier som får användas. 

Följande personuppgifter samlas in via fondens hemsida eller via gåvotelefonen.

Ambassadörer och beskyddare av fonden
Insamlade uppgifter:Namn, adress, postadress och e-postadress samt år då personen blev fondens beskyddare. Uppgifterna sparas så länge denne person upprätthåller denna funktion.

Medlemmar
Ständiga medlemmar
Ständiga medlemmar kan vara enskilda personer eller organisationer.

Insamlade uppgifter:
Namn, adress, postadress och e-postadress samt år då personen/organisationen blev ständig medlem. 

Vissa personer eller organisationer blir automatiskt ständiga medlemmar om denne/den ger en gåva som uppgår till eller överstiger ett visst belopp som fastställs av årsmötet. Infomation om detta medlemsskap förmedlas till personen i samband med att gåvan ges. Datum för avisering av gåvan samt belopp och genomförd betalning noteras.Uppgifterna sparas så länge denne person kvarstår som medlem. Den enskilde kan själv begära utträde ur fonden och att uppgifterna tas bort ur registret.

Medlem
Medlem gäller för ett år och kan omfatta enskild person som betalt årsavgift samt ideella organisationer och företag som givit en gåva som uppgår till ett visst belopp som fastställs av årsmötet. 

Insamlade uppgifter:
Namn, adress, postadress och e-postadress. Datum för avisering samt belopp och genomförd betalning noteras. Uppgifterna sparas under innevarande år samt två kalenderår.

Gåvogivare
Enskilda gåvogivare
Enskilda gåvogivare kan vara personer, organisationer, företag eller genom förmedling via begravningsbyråer etc. 

Insamlade uppgifter:
Namn, adress, postadress och e-postadress samt datum då personen aviserade gåvan, belopp och genomförd betalning noteras. Uppgifterna sparas under innevarande år samt ett kalenderår.

Månadsgivare
Månadsgivare är framförallt enskilda personer.

Insamlade uppgifter:
Namn, adress, postadress och e-postadress samt datum för genomföda inbetalning. Uppgifterna sparas så länge personen är månadsgivare samt ett kalenderår.

Minnesgåvogivare
Gåvogivare via webben, telefongåvor, direktinbetalningar via Plusgiro/Bankgiro eller Swish. Inbetalare kan vara enskilda personer, organisationer företag, eller företag/församlingar etc som administrerar insamling av minnesgåvorna.

Insamlade uppgifter:
Namn, adress, postadress och e-postadress avseende gåvogivaren, gåvans storlek, datum då personen aviserade gåvan och när betalning skett. Den avlidnes namn registreras som komplement till gåvogivaren för att säkerställa att minnesbrevet skickas till rätt adressat. Uppgifterna sparas under innevarande år samt ett kalenderår.

Psykiatrifondens, org. nr 802017-5504, integrietetspolicy avseende Datskyddsförordningen (GDPR)

Denna integritetspolicy är fastsälld av Psykiatrifondens styrelse den 12 april 2018.

”Den 25 maj 2018 inträder en ny dataskyddsförordning (GDPR) i kraft inom EU. Den ersätter det nuvarande regelverket, personuppgiftslagen (PuL). Psykiatrifonden är personuppgiftsansvarig och följer den nya lagstiftningen så att inhämtning, lagring och användning av personuppgifter från medlemmar och gåvogivare är anpassde till den nya förordningen.

Följande integritetspolicy reglerar hur fonden säkerställer att lämnade personuppgifter behandlas i enlighet den svenska personuppgiftslagstiftningen. Integritetspolicyn redovisas på Psykiatrifondens hemsida www.psykiatrifonden.se.

Psykiatrifonden, adress L8:00 Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för uppgifter som lämnas till Psykiatrifonden.

Personuppgifterna används av Psykiatrifonden till följande:

  • Att administrera beställda tjänster och produkter såsom att registrera medlemskap, administrera högtidsgåvor och minnesgåvor mm.
  • Att föra statistik samt för informations- och marknadsföringsändamål.
  • Att följa upp utvecklingen av Psykiatrifondens verksamhet.

Den enskilde berörde har alltid rätt att begära information om vilka uppgifter som har registrerats i registret om denne. Man har också rätt att få dessa raderade ur registret eller att begära en begränsning av användningen av uppgifterna, t ex avseende utskick i olika syften.Det är endast personuppgiftsansvarig som har direkt tillgång till personuppgiftsregistret, då uppgifterna registreras i särskild system. För att nå personuppgiftansvarig i Psykiatrifonden kan kontakt ske via info@psykiatrifonden.se eller vår gåvotelefon 070-140 75 35.

Registrerade uppgifter

Generellt gäller

Psykiatrifonden följer dataskyddsförordning (GDPR). Information skall ges för varje gåvotyp eller medlemsskap på Psykiatirfondens hemsida www.psykiatrifonden.se under rubriken ”Stöd oss”. Hela integritetspolicyn återfinns under rubriken ”Styrdokument”. Under varje gåvorubrik skall finnas en ruta som gåvogivaren kan kryssa i om man inte vill att information skall skickas ut till denne eller att man inte vill medverka i marknadsföringsaktiviteter. Motsvarande information ges via gåvotelefonen till den som vill ge gåva via telefonmeddelande.